ALL OUR Sannidhis

 The Holy Abodes of Devatas we see, meditate and offer your prayers at.

Sri Ganesha

vakra thunda mahAkAya suryakOti samaprabha|

nirvighnam kuru mE dEva sarva kAryeshu sarvada||

Sri Ayyappa

lOka VIram MahA PUjyam,SarvarakshAkaram Vibhum|

PArvathi HridayAnandam,SAsthAram Pranamamyaham||

Sri Hanuman

manOjavam mArutayulya vEgam, jitEndriyam buddhi matAm varishTam |

vAtaAtmajam vAnara yUthamukhyam, srIrAma dUtam sharaNam prapathye |

Sri Jagannath

nILAchala nivAsAya nityAya paramAtmane, balabhadra subhadrAbhyAm jagannAthAya te namaha|

jagadAnanda kandAya praNatArta harAya cha, nILachala nivAsAya jagannAthAya te namaha||

Sri Mahaveer

Om namo arihantANam, Om namo siddhAnam, Om namo AyariyAnaM |

Om namo uvajjhAyAnam, namo loe savvasAhUNam ||

aiso pancha namokkAro savva paavappaNAsaNo|

maNgalANam cha savvesiM paDamaM havai maNgalam||

Sri Saibaba

patri grAma samudBhutam dwArakAmAyi vAsinam

bhaktAbhIshTapradam dEvam sAinAtham namAmyaham

Sri Saraswati

yA kundEndu tushAra hAra dhavaLa yAa shubhra vastrAvritA

yA vINAvara daNDa maNDita karA yA shvEta padmAsanA |

yA BrahmAchyuta Shankara prabhrtibhir devaih sadA pUjitA

sA mAm pAtu SarasvatI BhagavatI NiHssesha jADdyApahA 

Sri Lakshmi

namastEstu mahAmAyE Sri pIThe surapUjite |

shaNJkachakragadhA haste mahAlakshmI mamostute||

namaste garudArUDhe kolAsura BhayamkarI |

sarva pApa hare dEvI mahAlakshmI namOstute||

Sri Parvati

sarvamaNgala mAngaLye sivE sarvArtha sAdhike|

saraNye trayambake gouri nArAyaNi namOstute||

Sri Durga

durge smritA harasi bhItim asEsha jantOhom, swastaI smrita matImatIva shubhAm dadhAti|

dAriddarya dukha bhayahAriNi kA twadanyA sarvOpakAra karaNaya sadArtha chittha||

Sri Shiva

Vande shambum umapathim sura gurum vande jagatkAraNam

Vande pannaga bhUshaNam mrigadharam, vande paSUnaam pathim,

Vande surya sashAnka vahni nayanam, vande mukunda priyam,

Vande bhaktha janAsrayam cha varadam, Vande shivam sankaram.

Sri Balaji

srI sesha saila sunikEtana divyamUrte,

nArayanAchyutha hare naliNAyatAksha,

leelakatAksha parirakshitha sarvalOka,

sri VEnkatEsa mama dEhi karAvalambam

Sri Ram Parivaar

vAmAnka sthitha jAnaki parilasath kodanda dandam kare, chakram shOrba karEna bAhuyulu gale shankam saram dakshine| 

vibrAjam jala jAtha pathra nayanam, BadrAdri murthistitham, keyurAdhi vidurtitham Ragupathim, Soumitri Yuktham BhajEH

Sri Radhakrishna

vasdEva sutam dEvam, kamsa chANUra mardhanam|

devakI paramAnandam, krishNam vandE jagadgurum||

srIvatsAnkam mahOraskam vanamAla virAjitam|

shanKa chakra dharam dEvam, krishnam vandE jagadgurum||

Sri Bhudevi

sa~Nkalpa kalpa latikaam.h avadhiiM xamaayaaH svechchhaa varaaha mahiShiiM sulabhaanukampaam.h

vishvasya maataram.h aki~nchana kaamadhenum.h vishvaMbharaam.h asharaNaH sharaNaM prapadye

Sri Murugan

Shadaananam Kumkuma-rakta-varnam Mahaamayam Divya-mayoora-vahanam Rudrasya Soonam Sura-sainya-natham Guham Sadaa Sharanam-aham Prapadye 

Navagrahas

AdityAya cha sOmAya maNgaLAya budhAyacha

guru Sukra shani byascha rAhave kEtave namaha